Bratislavské luhy

Kód územia

SKUEV2064

Výmera územia

235,800 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Devín, Karlova Ves, Petržalka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,13351093

Zemepiská dĺžka

17,06427647

Nadmorská výška (m)

Max

150

Priemerná

140

Min

132

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Castor fiber, Cobitis taenia, Cottus gobio, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Hucho hucho, Pelecus cultratus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Územie je už druhým rozšírením existujúceho územia európskeho významu (SCI) Bratislavské luhy. Zahŕňa najmä samotný tok rieky Dunaj pre ochranu európsky významných druhov rýb od rakúskej štátnej hranice (Devín) po hlavné mesto Bratislava. Súčasťou územia sú aj lužné lesy a chránený areál Hrabiny v blízkosti silne urbanizovaného mesta.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Community of the ash-alder alluvial forest are endangered by management, e.g. planting of the poplar cultivate hybrids by renovation of the forest stands (threat of liquidation of the whole community and its change into the cultivate poplars plantation). Except of management, threats are represented also by illegal waste dumps and illegal wood felling, but especially the unorganized recreational use of the area.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a ťažba neľpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov