Klokočovské rašeliniská

Kód územia

SKUEV2101

Výmera územia

9,310 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Klokočov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,47213671

Zemepiská dĺžka

18,59543222

Nadmorská výška (m)

Max

673

Priemerná

625

Min

540

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis územia

Lokality zasahujú do Moravsko-sliezskych Beskýd a do Turzovskej vrchoviny, podcelok Kornická brázda. Z geologického hľadiska je územie tvorené horninami vrchnej kriedy až paleogénu Sliezskeho príkrovu, s kremennými a arkózovými pieskovcami až zlepencami a podmenilitovým súvrstvím - so zelenými a hnedými ílovcami a pieskovcami. Flyšové podložie v tejto oblasti vytvára podmienky pre výskyt oligotrofných prechodných rašelinísk a slatinných lúk a nadväzných prioritných biotopov Species-rich Nardus grasslands s chránenými a ophrozenými druhmi rastlín (Dactylorhiza maculata, Pedicularis sylvatica, Juncus squarrosus, J. bulbosus). Pri minerálne bohatších prameniskách v JV časti sú bázické slatiny s kruštíkom močiarnym (Epipactis palustris). Územie je spolu s rašeliniskami z etapy A Natura 2000 oblasťou výskytu regionálne vzácnych subatlantických druhov rastlín (Hydrocotyle vulgaris, Montia fontana) v okrajovej časti areálu ich rozšírenia.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Sukcesia sekundárnych stanovíšť s ubúdaním druhov náročných na svetlo pri zanechaní tradičných spôsobov obhospodarovania. Používanie ťažšej mechanizácie pri podmáčaných lokalitách v PRV, neodstraňovanie biomasy po pokosení, pastva dobytka na lokalitách s vyšším zamokrením.Ovplyvnenie hydrologického režimu lokalít záchytmi prameňov a malými odvodňovacími jarčekmi. Rozdelenie lokalít odvoznými cestami, riziko poškodenia biotopov pri približovaní dreva, vytváranie skládok dreva na okraji rašelinísk. Časť biotopov na menších plochách v blízkosti osídlenia je ohrozená ruderalizáciou, možnosťou šírenia inváznych druhov rastlín a zásahmi do biotopov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  neintenzívne kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok
B - lesníctvo  
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  oplotenie
H - znečistenie  
  kyslý dážď
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  problémové pôvodné druhy
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zásobárne vody
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
  akumulácia organického materiálu
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Bufo bufo, Coronella austriaca, Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, Juncus bulbosus subsp. bulbosus, Lotus uliginosus, Montia hallii, Natrix natrix, Rana temporaria, Triturus alpestris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov