Kysucké Beskydy

Kód územia

SKUEV2288

Výmera územia

382,340 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Harvelka, Nová Bystrica, Oščadnica, Riečnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,34499984

Zemepiská dĺžka

19,05926635

Nadmorská výška (m)

Max

879

Priemerná

663

Min

568

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Campanula serrata, Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

Územie a dopĺňané časti sa nachádzajú v oblasti Stredných Beskýd, v celkoch Kysucké Beskýdy a Kysucká vrchovina - východná časť. Geologické podložie je budované flyšom, ktorý je zastúpený ílovcovo – pieskovcovým súvrstvím račanskej jednotky (Kysucké Beskydy) a bystrickej jednotky (Kysucká vrchovina). K pôvodnému veľkému územiu sa dopĺňanú nadväzné hodnotné lúky, pasienky Species -rich Nardus grasslands a zachovalé lužné porasty v Harvelke nad nádržou. Zjednocuje sa zaradenie vodárenskej nádrže v Harvelke , významné pre semiterestrické živočíchy a vodné vtáctvo.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

- zabezpečenie primeraného obhospodarovania nelesných biotopov s chránenými druhmi v pripájaných častiach územia. Odstraňovanie možných ohnísk šírenia inváznych druhov rastlín z okolia lesných ciest a iných prístupových komunikácií - Komplexná ochrana celého priestoru vodárenskej nádrže Nová Bystrica, vrátane nadväzných biotopov živočíchov. - obmedzenie rušivých vplyvov z hospodárenia na biotopy vodných a semiterestrických živočíchov, najmä pri obhospodarovaní lesov. - zamedzenie vzniku ďalších rušivých vplyvov, osobitne v priestore ochranného pásma medzi ramenami vodárenskej nádrže.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  neintenzívne pasenie - ovce
B - lesníctvo  
  manažment lesa
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami
  rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstovm a lesníckymi aktivitami
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Bufo bufo, Natrix natrix, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Triturus alpestris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 90,9 9,1 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov