Alúvium Muráňa

Kód územia

SKUEV2285

Výmera územia

63,210 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
050 01 Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Jelšava, Licince, Lubeník, Meliata, Mokrá Lúka, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Zdychava, Revúcka Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,65309458

Zemepiská dĺžka

20,20027723

Nadmorská výška (m)

Max

877

Priemerná

299

Min

200

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lutra lutra, Phengaris teleius, Triturus montandoni

Popis územia

Územie zasahuje do Stolických vrchov, Revúckej vrchovine, Slovenského krasu a Rimavskej kotline. Z geologického hľadiska sa rozprestiera na proluviálnych náplavových kužeľoch a na aluviálnych sedimentoch Muránky a Zdychavky. Územie je charakteristické prítomnosťou toku (prevažne Zdychavka), brehových porastov (Muránky a Zdychavky) a aluviálnych lúk s fragmentami krovín príp. iných porastov (jelšina). Z iných významných biotopov (ktoré sú zároveň biotopmi druhov, ktoré sú predmetmy ochrany) sú v území prítomné nasledovné biotopy národného významu: Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Lk7 Psiarkové aluviálne lúky, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Ls7.4 Slatinné lesy jelšové.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území sú zraniteľné a ohrozené biotopy Lužných vŕbovo-topoľových lesov (Ls1.1), keďže sa prevažne nachádzajú na poľnohospodárskej pôde, a v prípade zámerov či požiadaviek na "obnovu" dotknutej poľnohospodárskej pôdy by mohlo dôjsť k ohrozeniu daného predmetu ochrany (dôsledkom obnovy poľnohospodárskej pôdy by mohlo dôjsť priamo k likvidácii biotopu). Lužné lesy sú taktiež zraniteľné - pri výruboch drevín v brehových porastoch). Územie ohrozované možným prenikaním inváznych a nepôvodných rastlinných druhov (najmä Fallopia japonica, Helianthus tuberosus, Solidago canadensis), ktoré sa bežne vyskytujú v blízkosti a zároveň v určitých prípadoch zasahujú aj do územia. Biotopy modráčika krvavcového (lúky) sú zraniteľné mulčovaním, ktoré sa v posledných rokoch často-krát používa namiesto kosenia. Úspešné zachovanie súčasného rozsahu biodiverzity územia závisí od zachovania tradičných foriem hospodárenia na lúkach, bez aplikácie priemyselných hnojív a chemických látok, a zachovania existujúcich porastov lužných lesov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  pasenie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  odpadky a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  sukcesia
M - klimatická zmena  
  zmena biotopu

Ostatné druhy

Rana temporaria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov