Cerová vrchovina

Kód územia

SKUEV2357

Výmera územia

555,380 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 47
fax:+421 47 563 49 48
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Drňa, Hostice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22729123

Zemepiská dĺžka

20,11164593

Nadmorská výška (m)

Max

350

Priemerná

268

Min

200

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Územie predstavuje súvislé lesné komplexy teplomilných lesov s dominatným zastúpením dubov. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV2357, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu. Územie priamo nadväzuje na SKUEV1357 Cerová vrchovina.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Širenie inváznych druhov rastlín z neobhospodarovaných plôch a krmovísk, šírenie agátu bieleho v pôvodných lesných biotopoch. Obnova lesných porastov na súvislých plochách, krátke obnovné doby, čím dôjde k výraznej zmene vo vekovej štruktúre biotopov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok
  zmena biotopu

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov