Drienčanský kras

Kód územia

SKUEV2366

Výmera územia

1281,920 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 56 34 947
fax: +421 47 56 34 948
Slovak Republic
Železničná 31
979 01 Rimavská Sobota

Katastrálne územia

Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo, Ostrany, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,51103515

Zemepiská dĺžka

20,08470927

Nadmorská výška (m)

Max

485

Priemerná

347

Min

220

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cordulegaster heros, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana

Popis územia

ÚzemieSKUEV2366 predstavuje pestrú mozaiku zachovalých lesných aj nelesných biotopov, priamo nadväzuje na územie SKUEV0366.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Nelesné biotopy sú ohrozené predovšetkým zmenou obhospodarovania - tradičné pasenie a kosenie je na veľkých plochách intenzifikované, často každoročné kosenie nahrádza mulčovanie. Opakované mulčovanie rozsiahlych plôch vedie k homogenizácii nelesných biotopov a ich degradácii. Časť územia je ohrozená šírením inváznych a ruderálnych druhov (aj v lesných biotopoch), predovšetkým z lokalít prikrmovania poľovnej zveri, prípadne zo skládok biologicky-rozložiteľného odpadu. V okolí VN Teplý vrch sú biotopy a druhy na ne viazané ohrozené predovšetkým vzrastajúcim tlakom na rekreáciu a rybolov, vyčlenenie zastavaných plôch a oplocovanie pozemkov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  manažment lesa
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstovm a lesníckymi aktivitami
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  sukcesia
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok
  zmena biotopu

Ostatné druhy

Filago vulgaris, Lathyrus transsilvanicus, Matteuccia struthiopteris, Orchis tridentata

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 22,2 66,7 11,1 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 25,0 0,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 30,0 70,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 44,4 44,4 11,2 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov