Hôrky

Kód územia

SKUEV2133

Výmera územia

173,850 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Klátova Nová Ves, Kolačno, Kostoľany pod Tribečom, Kovarce, Krnča, Ladice, Nitrianska Streda, Súlovce, Velčice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,47802257

Zemepiská dĺžka

18,25904484

Nadmorská výška (m)

Max

540

Priemerná

426

Min

282

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Popis územia

Charakteristické geomorfologické útvary pohoria Tribeč, ktoré lemujú toto pohorie predovšetkým z východnej i západnej strany a predstavujú zvyšok obalových hornín jadrového pohoria. Nápadne vystupujú nad okolitú krajinu vo forme ostrých hrebienkov. Na niektorých sa vyskytujú aj skalné útvary. Horninové podložie je jednotné a tvoria ho spodnotriasové kremence. Vegetačnú mozaiku na najextrémnejších stanovištiach tvoria riedke porasty kyslomilných dubín so starými solitérnymi dubmi, vresoviská a pionierska vegetácia na silikátových substrátoch. Na miernejších svahoch sa vyskytujú dubohrabiny.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Lokality ovplyvňuje realizácia a rozvoj turistických a rekreačných aktivít.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  off-road motorizované riadenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 44,4 44,4 11,2 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov