Kútsky les

Kód územia

SKUEV2165

Výmera územia

11,330 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Brodské, Kúty

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,66504482

Zemepiská dĺžka

16,98412796

Nadmorská výška (m)

Max

154

Priemerná

154

Min

153

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Romanogobio albipinnatus

Popis územia

Územie sa nachádza v bývalom inundačnom území rieky Moravy, ktoré je v súčasnosti od toku oddelené protipovodňovou hrádzou.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným obhospodarovaním lúk, suchom, rozoraním lúk, prenikaním inváznych druhov rastlín.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  holorub
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Rana arvalis, Rana dalmatina, Rhodeus sericeus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov