Skalické alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV2315

Výmera územia

106,030 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 77 22 735
Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky

Katastrálne územia

Kátov, Skalica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84287961

Zemepiská dĺžka

17,16592576

Nadmorská výška (m)

Max

162

Priemerná

162

Min

161

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lycaena dispar, Phengaris nausithous

Popis územia

Územie sa nachádza v bývalom inundačnom území rieky Morava, v súčasnosti je od toku rieky oddelené protipovodňovou hrádzou.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným obhospodarovaním lúk, odvodňovaním, stavebnou činnosťou.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov