Holubyho kopanice

Kód územia

SKUEV2367

Výmera územia

433,800 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Bošáca, Moravské Lieskové

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83858458

Zemepiská dĺžka

17,80061922

Nadmorská výška (m)

Max

500

Priemerná

364

Min

240

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Eriogaster catax, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

Popis územia

Nelesné biotopy - lúky a pasienky, čiastočne zarastajúce, nadväzujúce na UEV Holubyho kopanice - ľavá strana Moravskolieskovskej doliny (lokality Plevovec, Révajci, významné pre prežívanie modráčikov rodu Maculinea) a lúky v priestore medzi Moravským Lieskovým, Rolincovou a Zemianskym Podhradím a pasienkový areál Chúmy - lokality významné pre záchranu žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Hlavné ohrozenie predmetov ochrany predstavuje neobhospodarovanie veľkých častí územia a súvisiace sukcesné zmeny. V dlhodobom horizonte môže predstavovať ohrozenie snaha zastavať najcennejšie časti územia v kontakte s obcou M. Lieskové.

Vymedzenie územia

Nelesné biotopy - lúky a pasienky, čiastočne zarastajúce, nadväzujúce na UEV Holubyho kopanice - ľavá strana Moravskolieskovskej doliny (lokality Plevovec, Révajci) a lúky v priestore medzi Moravským Lieskovým, Rolincovou a Zemianskym Podhradím, a pasienkový areál Chúmy.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 14,3 28,6 57,1 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 6,7 93,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov