Brezovská dolina

Kód územia

SKUEV2368

Výmera územia

1,250 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09032379

Zemepiská dĺžka

18,14262548

Nadmorská výška (m)

Max

475

Priemerná

451

Min

438

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar

Popis územia

Neobhospodarovaná lúka, čiastočne už nelegálne zalesnená smrekom, bezprostredne nadväzujúca na PP Brezovská dolina. Obnova nelesného biotopu (odstránenie výsadby) je potrebná, v opačnom prípade je ohrozená súčasná PP Brezovská dolina, jedna z najcennejších bielokarpatských orchideových lúk.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Lokalita potrebuje pravidelné obhospodarovanie (kosenie), vlastníci nemajú o jej poľnohospodárske využívanie záujem, v časti územia sú nelegálne vysadené smreky.

Vymedzenie územia

Lúka bezprostredne naväzujúca na územie PP Brezovská dolina

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta agilis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov