Dunaj

Kód územia

SKUEV2393

Výmera územia

667,300 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Iža, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,74147299

Zemepiská dĺžka

18,30002135

Nadmorská výška (m)

Max

114

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bolbelasmus unicornis, Bombina bombina, Callimorpha quadripunctaria, Cobitis taenia, Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Unio crassus, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Lokalita dopĺňa doterajšie územie a komplexne zahŕňa väčšinu toku rieky Dunaj do ÚEV. Rozširuje aj doterajšie územie ústia rieky Ipeľ o lužné biotopy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Regulácia vodného toku Výstavba bariér na vodnom toku Intenzívna poľnohospodárska výroba Znečistenie vodného toku

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  prístavy
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 90,0 10,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 7,7 92,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov