Čenkov

Kód územia

SKUEV2067

Výmera územia

176,340 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kravany nad Dunajom, Mužla

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77985907

Zemepiská dĺžka

18,51866143

Nadmorská výška (m)

Max

115

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91N0 - Panónske topoľové lesy s borievkou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Colchicum arenarium, Iris humilis ssp. arenaria, Lucanus cervus

Popis územia

Pieskové duny pri Čenkove patria do komplexu eolických pieskov, ktoré vznikali v interglaciálnych obdobiach vyvievaním jemnozrnného materiálu z terasovitých sedimentov Dunaja. Pieskové sedimenty dosahujúce v oblasti Čenkova hrúbku približne 4 metre, sú minerálne bohatšie a obsahujú okrem kremičitej zložky aj značný podiel živcov, sľúd a kalcitu. Na špecifických stanovištiach vápenatých čenkovských pieskov sa vyvinuli výnimočné rastlinné spoločenstvá stepného a lesostepného charakteru, ktoré sú určujúcim prvkom utvárajúcim jedinečný krajinný ráz Čenkova.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť môže spôsobiť - nekontrolovaná invázia nepôvodných druhov rastlín - nevhodné lesohospodárske zásahy v území

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) Kosatec piesočný vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov