Burdov

Kód územia

SKUEV2184

Výmera územia

253,220 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,84009358

Zemepiská dĺžka

18,74167296

Nadmorská výška (m)

Max

330

Priemerná

222

Min

120

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bolbelasmus unicornis, Callimorpha quadripunctaria, Dioszeghyana schmidtii, Echium russicum, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Doplnené lesné a lesostepné územia sú súčasťou Andezitovej pahorkatiny s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Mnoho vzácnych botanických druhov tu má jediné nálezisko v republike a najsevernejší výskyt v severnej Európe.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodnými lesohospodárskymi zásahmi a výsadbami nepôvodných druhov drevín neudržiavaním stepných biotopov bez drevinovej vegetácie a inváznych rastlín neregulovanou rekreačnou výstavbou

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  súťaživosť (fauna)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 27,3 72,7 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 70,0 30,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) potemník pasienkový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 15,4 84,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 33,3 50,0 16,7 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov