Krasín

Kód územia

SKUEV1375

Výmera územia

2,180 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Dolná Súča, Horná Súča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,95500000

Zemepiská dĺžka

17,98638889

Nadmorská výška (m)

Max

440

Priemerná

416

Min

394

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

The site (locality Čechovské) is conected to the approved site SKUEV0375 Krasín. It is small-area complex of calcareous fen and petrifying spring, which are surrounded by semi-natural dry grasslands and scrubland facies. In the site occures rare plant species Catabrosa aquatica, Centaurium erythraea, Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, D. sambucina, Cephalanthera damasonium.

Ciele ochrany

The site is situated in PLA Biele Karpaty. For favourable status of species and habitats preservation is realized mowing (once per year) in the end of the summer and shrubs cutting if needed.

Zraniteľnosť

Water regime changes, succession changes, pollution.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Ammoplanus pragensis, Anguis fragilis, Anthus trivialis, Apamea platinea, Bubo bubo, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Catabrosa aquatica, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Coronella austriaca, Corvus corax, Crex crex, Cuculus canorus, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Elaphe longissima, Emberiza citrinella, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Glis (Myoxus) glis, Jynx torquilla, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Lanius collurio, Maculinea arion, Martes foina, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Orchis militaris, Oriolus oriolus, Orlaya grandiflora, Papilio machaon, Papilio podalirius, Parnassius mnemosyne, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Passer montanus, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Pica pica, Picus viridis, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Priocnemis bellieri, Pyrrhula pyrrhula, Rana dalmatina, Rana temporaria, Regulus regulus, Salamandra salamandra, Saxicola torquata, Sciurus vulgaris, Scolopax rusticola, Sorbus aria, Sorex araneus, Sorex minutus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Turdus philomelos, Zygaena brizae