Pieskovcové chrbty

Kód územia

SKUEV1362

Výmera územia

224,450 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Drňa, Chrámec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26638889

Zemepiská dĺžka

20,15583333

Nadmorská výška (m)

Max

300

Priemerná

229

Min

185

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Euphydryas maturna, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Pulsatilla grandis

Popis územia

Site is covered by xerotherm grasslands with Juniperus and - in ravines - with yards of other tree, mainly Robinia pseudoacacia. Succession tree species occurr in half of the site. It is framed by arable land and partially by forest stands. Soil is sandy, shallow with sandstone substrate. Softly modelled sandstone ranges ascend from the landcape creating a geomorphologically remarkable feature.

Ciele ochrany

Xerotherm plant and animal communities of high biodiversity have been developed here due to long-term use of hte site. Well preserved Juniperus stands grow here along with Linum hirsutum ssp. glabrescens (one of the best sites in Slovakia). There are also many protected species of national interest such as Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Chrysopogon gryllus or Stipa sp. present here. Site is part of SKCHVU003 Cerová vrchovina - Porimavie, part of it ovelaps with the Vinohrady Protected Site and proposed Drnianske chrbáty Protected Site..

Zraniteľnosť

Pastures are at risk of succession (agriculture is in recession) and of Robinia pseudoacacia spread. Steeper slopes may be subject to erosion (when intensively pastured). Whole site is endangered by spread of invasive plant species.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Adonis aestivalis, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Asio otus, Bromus arvensis, Bupleurum rotundifolium, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Caucalis platycarpos, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus corax, Crocidura suaveolens, Cuculus canorus, Cynoglossum hungaricum, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Emberiza citrinella, Erinaceus concolor, Erithacus rubecula, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Hyla arborea, Chrysopogon gryllus, Jynx torquilla, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lanius collurio, Lanius excubitor, Linum hirsutum subsp. glabrescens, Linum hirsutum subsp. hirsutum, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Martes martes, Medicago prostrata, Meles meles, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Muscicapa striata, Nigella arvensis, Orchis morio, Orchis purpurea, Oriolus oriolus, Papaver dubium, Parus caeruleus, Parus major, Passer montanus, Phasianus colchicus, Phylloscopus collybita, Picus viridis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Pyrrhula pyrrhula, Regulus regulus, Saxicola torquata, Silene otites, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Upupa epops

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 14,3 14,3 71,4 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov