Pieniny

Kód územia

SKUEV1337

Výmera územia

1334,150 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,38381085

Zemepiská dĺžka

20,51355311

Nadmorská výška (m)

Max

1013

Priemerná

713

Min

461

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Site with habitats of rare and endangered species with high level of autoregulation. Its geological substrate is built by carbonate rocks that are visible also at the surface - the Dunajec River and Lesnický potok (stream) have created deep canyons that dominate within the whole area. Another typical landscape feature - narrow stripes of fields, meadows and yards - are rich in biodiversity.

Ciele ochrany

Site is remarkable for its complicated geological conditions and rich landscape and biological diversity - it contributes to the European heriage. It is a mosaic of meadow, forest, rocky and water habitats. Since 1932 the site has been protected (first within the nature reserve, since 1967 as the national park Pieniny). Site also has well preserved agriculture (though due to recession of agriculture some parts were abanded) and stable forests (due to diversity and original tree species). Juniperus sabina, Taxus bacata, Dendranthema zawadskii, Spiraea media ssp. media are some examples of naturally occurring species.

Zraniteľnosť

Site is negatively influenced by toursim (growing number of tourists, cyclists, connected services and potential construction of cottages) as well as decrease of the tradition land use (abandoment of pastures and meadow cause loss of typical landscape character). Water streams are polluted due to missing water treatment plants in the villages. Water dam (10 km from the site) means another negative factor. Spread of invasive allien species from the villages may potentially cause damage, too.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Aquilegia vulgaris, Aster alpinus, Carduus lobulatus, Carex davalliana, Carex distans, Carex flava, Carex paniculata, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Clematis alpina, Coeloglossum viride, Conioselinum tataricum, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Corydalis capnoides, Cotoneaster matrensis, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Dendranthema zawadskii, Dianthus praecox subsp. praecox, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis muelleri, Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Eptesicus serotinus, Equisum pratense, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gentianella amarella subsp. amarella, Gentianopsis ciliata, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima, Juncus alpinoarticulatus, Juniperus sabina, Knautia drymeia, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Minuartia langii, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Myosotis decumbens, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Odontites vernus, Ophioglossum vulgatum, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis morio, Orchis ustulata, Orobanche lutea, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis palustris, Phyllitis scolopendrium, Pinguicula vulgaris, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Platanthera bifolia subsp. Latiflora, Platanthera chlorantha, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Pseudolysimachion orchideum, Salix rosmarinifolia, Saxifraga adscendens subsp. adscendens, Scopolia carniolica, Soldanella pseudomontana subsp. pieninica, Sorbus aria, Spiraea media subsp. media, Swida australis, Taxus baccata, Teucrium montanum subsp. pannonicum, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Traunsteinera globosa, Triglochin palustre, Valeriana simplicifolia, Veronica urticifolia, Vespertilio murinus, Viola kitaibeliana

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov