Kačenky

Kód územia

SKUEV1311

Výmera územia

32,190 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Moravský Svätý Ján, Sekule

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60388889

Zemepiská dĺžka

16,94972222

Nadmorská výška (m)

Max

153

Priemerná

151

Min

150

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Lycaena dispar, Misgurnus fossilis, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus

Popis územia

Zachovaná krajinná mozaika hydrofilného komplexu pozostáva z lúk, lesov a vodných plôch mimo záplavovej oblasti rieky Moravy.

Ciele ochrany

Habitat hosting species of the genus Maculinea

Zraniteľnosť

Drainage, culture change, pollution of the territory. Invasive neophytes.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Cnidium dubium, Helix pomatia, Hyla arborea