Kráľovohoľské Tatry

Kód územia

SKUEV1310

Výmera územia

70,680 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Hybe, Kráľova Lehota, Liptovská Teplička, Východná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,00916667

Zemepiská dĺžka

19,88944444

Nadmorská výška (m)

Max

1170

Priemerná

766

Min

670

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis územia

The site consists of two isolated parts. Western part of the site is at the alluvial plain of the Čierny Váh and is located at the interface of geomorphologic units Kráľovohoľské Tatry and Kozie chrbty. Eastern part of the site is part of the geomorphologic units Kráľovohoľské Tatry. Part, along the Čierny Váh river is covered by priority habitats alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), eastern part consist of the occasionally agriculturally used meadows with flowing stream, along which were wetland communities created.

Ciele ochrany

The area is part of the buffer zone of Low Tatras National Park, partly extends to the core zone of the Low Tatras National Park.

Zraniteľnosť

Forested western part of the site could potentially be threatened by forest sector activities, the eastern non-forest part by natural overgrowing due to secondary succession. In the eastern part were made management measures aimed at removing invasive plants to ensure traditional agricultural land use.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Ciconia nigra, Crex crex, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Eptesicus nilssoni, Erinaceus concolor, Eudontomyzon mariae, Glis (Myoxus) glis, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Neomys fodiens, Picus canus, Plecotus auritus, Primula farinosa, Sciurus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov