Alúvium Hrona

Kód územia

SKUEV1303

Výmera územia

245,850 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Brezno, Brusno, Hronec, Lučatín, Medzibrod, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka, Slovenská Ľupča, Šalková, Valaská

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79116583

Zemepiská dĺžka

19,41268729

Nadmorská výška (m)

Max

516

Priemerná

421

Min

360

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Eudontomyzon mariae, Hucho hucho, Lutra lutra, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is located in orographic units Horehronské podolie and Zvolenska basin. Basement consists of fluvial alluvial clay or gravel clay. Axis territory is covered by Hron river bed with coastal habitats.

Ciele ochrany

The site is a significant migratory corridor for aquatic animals and important resting places for birds during spring and autumn migration. Coastal habitats form an important basis for seasonal food for selected species of birds. Excellent food and reproductive conditions are viable for otter population. The site is largely part of the buffer zone of Low Tatras National Park.

Zraniteľnosť

In the Hron river bed the hydrology management interventions are undertaken, as well as fishing and water sports. A potential source of risk is the construction of small hydropower plants. Water is polluted from municipalities. Long-term climate change influence the site by reducing the water flow and it may endanger the ecosystems of the river Hron.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anthus trivialis, Ardea cinerea, Asio otus, Barbus barbus, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo buteo, Carassius carassius, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Columba palumbus, Corvus corax, Crex crex, Crocidura leucodon, Dryomys nitedula, Emberiza citrinella, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Felis silvestris, Fringilla coelebs, Charadrius dubius, Jynx torquilla, Lacerta agilis, Lanius collurio, Lanius excubitor, Leuciscus cephalus, Locustella fluviatilis, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Micromys minutus, Motacilla alba, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Natrix natrix, Natrix tessellata, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Phoxinus phoxinus, Picus viridis, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Pyrrhula pyrrhula, Rallus aquaticus, Rana temporaria, Rutilus rutilus, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Thymallus thymallus, Triturus alpestris, Troglodytes troglodytes, Turdus pilaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Hlavátka podunajská ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov