Ďumbierske Tatry

Kód územia

SKUEV1302

Výmera územia

11,940 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bystrá, Dolná Lehota, Horná Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,86194444

Zemepiská dĺžka

19,58722222

Nadmorská výška (m)

Max

737

Priemerná

646

Min

601

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis územia

The site consists of two isolated parts and extends the geomorphological unit Dumbierske Tatry. Both parts are dominated by well-developed priority habitat type alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Ciele ochrany

The site is part of the buffer zone of Low Tatras National Park.

Zraniteľnosť

The western part of the site could potentially be threatened by illegal interference into the forest. The eastern part is threatened by the construction of recreational facilities nearby.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov