Kľúčovské rameno

Kód územia

SKUEV1293

Výmera územia

198,510 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kľúčovec, Medveďov, Sap

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,78527778

Zemepiská dĺžka

17,67972222

Nadmorská výška (m)

Max

116

Priemerná

113

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Gymnocephalus baloni, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber

Popis územia

Site is located at the innundation of the Danube River. It includes alluvial forests and innundation habitats along the river arms Kľúčovské rameno and Medveďovské rameno. It is interesting due to occurrence of water and wetland (alluvial) communities with endangered wildlife species..

Ciele ochrany

There are valuable remnants of the alluvial floodplain habitats. Site is part of the Dunajské luhy Protected Landscape Area/Ramsar Site/SPA.

Zraniteľnosť

vulnaribility of SKUEV0293 Klucovske rameno is connected to forestry within the site (plantation of cultivated poplar monocultures and its clearcutting), spread of invasive plants (including trees), change of water regime due to impacts on the given section of the Danube River (digging of gravel, modification of navigable route etc.).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  lodné cesty
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Hyla arborea, Milvus milvus, Natrix natrix, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Sorex araneus