Ostrovné lúčky

Kód územia

SKUEV1269

Výmera územia

12,430 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Čunovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,03403053

Zemepiská dĺžka

17,20201375

Nadmorská výška (m)

Max

130

Priemerná

130

Min

130

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Gymnocephalus baloni, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Myotis myotis, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus

Popis územia

Site with 3 habitat types of Community interest - 3150 (within the Danube arms) and *91E0, 91F0 was added to the already existing SKUEV0269 in order to strengthen its integrity and coherence.

Ciele ochrany

Site is part of the Dunajské luhy Protected Landscape Area/Ramsar site/SPA.

Zraniteľnosť

Site is sensitive with respect to forestry and water regime (currenty construction of the drinking water pipeline from the water resourse Rusovce -Ostrovné lúčky.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Haliaeetus albicilla, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Orchis coriophora, Pelobates fuscus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Rana lessonae, Thesium dollineri, Vitis sylvestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov