Biele hory

Kód územia

SKUEV1267

Výmera územia

24,200 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Horné Orešany, Kuchyňa, Lošonec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,43388889

Zemepiská dĺžka

17,22888889

Nadmorská výška (m)

Max

398

Priemerná

303

Min

250

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cordulegaster heros

Popis územia

The site contains preserved alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) on the banks of the streams of the Malé Karpaty predominantly at the interface of forest and grassland complexes, or in close proximity to streams of the valleys.

Ciele ochrany

The site is part of the PLA Malé Karpaty with well preserved alluvial forests.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable to not respecting the nature protection rules by people living in the surrounding areas.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
  letisko
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Adonis vernalis, Aquilegia vulgaris, Bufo viridis, Carex davalliana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Ceterach javorkeanum, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Dactylorhiza incarnata, Dictamnus albus, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Hyla arborea, Iris variegata, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Linum flavum, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myrrhoides nodosa, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis militaris, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Primula auricula, Rana dalmatina, Scrophularia umbrosa, Scrophularia vernalis, Stipa pulcherrima, Triglochin maritima, Verbascum speciosum, Vespertilio murinus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov