Gajarské alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV1125

Výmera územia

466,330 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Gajary, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Závod

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,52914632

Zemepiská dĺžka

16,94329229

Nadmorská výška (m)

Max

151

Priemerná

149

Min

147

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Misgurnus fossilis, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus

Popis územia

Retention of landscape mosaic of hydrophilic complex consists of meadows, forests and water bodies outside the flooded area of the Morava river.

Ciele ochrany

Habitat hosting species of the genus Maculinea, high species diversity of flora and fauna.

Zraniteľnosť

Drainage, culture change, pollution of the territory. Invasive neophytes.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Agrilus ater, Agrilus auricollis, Anax imperator, Anthaxia (Anthaxia) manca, Bagous (Bagous) subcarinatus, Butomus umbellatus, Carabus clathratus, Clematis integrifolia, Coenagrion mercuriale, Gentiana pneumonanthe, Helix pomatia, Hyla arborea, Lamia textor, Lathyrus palustris, Megopis (Aegosoma) scabricornis, Nuphar lutea, Oberea (Amaurostoma) euphorbiae, Sagittaria sagittifolia, Salix rosmarinifolia, Saturnia pyri, Stratiotes aloides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 26,9 73,1 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov