Jelšie

Kód územia

SKUEV1059

Výmera územia

8,840 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Pavčina Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,03596372

Zemepiská dĺžka

19,56676775

Nadmorská výška (m)

Max

703

Priemerná

696

Min

689

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Lutra lutra

Popis územia

The area is situated in Liptovska valley in the alluvial plain of the Demänovka stream near the village Pavčina Lehota. Basement consists of loamy-sandy gravels, partially with fragments of sedimentary rock. Area is covered by forest and wetlands of non-forest type, which are adjacent to agricultural land and urban landscape.

Ciele ochrany

The area is part of the buffer zone of Low Tatras National Park with well developed alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) priority habitats and alkaline fens habitats (7230).

Zraniteľnosť

Anthropogenic activities in the area are currently being conducted. Since adjacent to agricultural and urban landscape, the site is potentially vulnerable and could be significantly influenced by interference in the vicinity of the site.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Acrocephalus palustris, Anthus pratensis, Ardea cinerea, Asio otus, Bufo bufo, Buteo buteo, Carex davalliana, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Corvus corax, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dryomys nitedula, Lacerta agilis, Menyanthes trifoliata, Natrix natrix, Primula farinosa, Rana temporaria, Scolopax rusticola, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov